Maharishi opfordrede alle lande til at blive et ”Land for Verdensfred”, og hans invitation til alle regeringer, om at erklære deres land et ”Land for Verdensfred”, førte den 7. oktober 2000 til indvielse af ”Maharishis Globale Land for Verdensfred”.1.

Verdensfred har været et længe-søgt mål for mange generationer.

 • Transcendental Meditations-programmet giver en effektiv løsning på verdensfredens problem.

2 .

En fredfyldt verden betyder en verden af fredfyldte individer, ligsom en grøn skov betyder et stort antal individuelle træer, som er grønne.

 • Individet er den grundlæggende enhed i samfundet. Et fredfyldt individ er enheden i en fredfyldt verden.

 • Vi kan bryde det store problem af verdensfred i små problemer og løse det på planet af individets natur.

 • Ved at bringe fred til alle individer er verdensfredens problem løst.

3.

Verdensfred vil være en praktisk realitet, når individerne i hver nation er sunde, lykkelige og harmoniske i sig selv og spreder denne nærende indflydelse i deres forhold til andre mennesker.

Indtil dette sker, er konflikter uundgåelige.


4.


Lykke er grundlaget for fred. Medmindre man er lykkelig, vil enhver form for fred, man har, konstant blive forstyrret.

 • En varig tilstand af lykke kan ikke opnås gennem noget i det ydre, evigt-foranderlige område af livet.

 • Sindets store tørst efter varig lykke kan kun tilfredsstilles ved kontakt med området af uendelig lykke, energi og intelligens – tankens kilde, dybt inde i sindet.

 • Ved at tillade sindet at erfare mere stille planer, struktureres naturligt en tilstand af varig lykke, harmoni og fred.

Videnskabelig forskning har vist, at langtids-udøvere af Transcendental Meditation og TM-Sidhi-programmet, inklusive Yogisk Flyvning har et hjernefunktions-mønster, som viser dynamik på baggrund af stilhed, hvilket er karakteristisk for selv-refererende dynamik – handling i Enheds Bevidsthed, selvrefererende bevidsthed.

Dette kendetegn på aktivitet i stilhed, som man ser i langtids udøvere af Transcendental Meditation, er blevet bekræftet af forskere ved Maharishi University of Management.


5.


Verdensfred ligger indenfor hver nations rækkevidde, når lykke ligger indenfor indbyggerne i hver nations rækkevidde.

 • Ligeså snart individerne i hver nation begynder at leve i harmoni og fred, vil verdensfred være automatisk og varig.

6.

Hver person skaber en indflydelse på sine omgivelser gennem hver tanke, ord og handling. Denne indflydelse er enten livs-fremmende eller skadelig for livet.

 • Når mennesker er lykkelige, produktive og i fred med sig selv, reflekterer deres omgivelser deres tilstand af velvære og fred som et naturligt resultat.

 • Når mennerkser er ulykkelige, rastløse og anspændte gennemtrænges atmosfæren af denne skadelige indflydelse, og freden er forstyrret.

 • Nationale og internationale konflikter skyldes den kollektive effekt af spændinger, som mennesker skaber i deres omgivelser.

 • Sålænge mennesker fortsætter med at ophobe stress og spændinger, kan verdensfred kun forblive en abstrakt og skrøbelig ide.

7.

Transcendental Meditation opløser stress i individet ved at give dyb hvile. Samtidig styrkes man indefra, så man ophober mindre stress og træthed i den daglige aktivitet.


8.


Enhver som er fri for stress, skaber naturligt lykke og harmoni i sine opgivelser og bidrager dermed med sin andel til verdensfred.


9.


Livets natur er at vokse. Forandring er et konstant fænomen i skabelsen, fordi det er livets natur, at fremskridt finder sted gennem forandring.

 • Fred er grundlaget for fremskridt, og fremskridt opretholder fred. For at være progressiv må man være mere kreativ for hver dag, der går.

 • Videnskabelig forskning har vist, at Transcendental Meditation gør mennesket mere effektivt, årvågent og kreativt dag for dag. Det sikrer, at livet opretholdes i fremskridt og dermed er grundlaget for et fredfyldt og harmonisk liv sikret.

 

Maharishis Globale Administration
gennem Naturens Lov

I juli 1996, på fuldmånedagen (Guru Purnima) indviede Maharishi et program til at etablere en Global Administration gennem Naturens Lov, og den 12. januar 1997 indviede han Året for Global Administration og etablerede en Global Administration med tolv tids-zone hovedstæder over hele verden, så alle vil kunne drage den fulde fordel af den måde Naturens Lov administrerer på, centreret omkring den livgivende sol, hvis indflydelse på jorden ændrer sig for hver måned, skaber de forskellige årstider og altid opretholder den udviklingsfremmende natur – iboende i Naturens Lov - for alt liv overalt.

Det har givet en ny administrations-filosofi, som tilbyder nye principper og programmer til at berige alle nationers lovgivning med den nærende indflydelse af Naturens Lov.

Maharishis Globale Administration gennem Naturens Lov fokuserer på alle områder af administration, men har sit primære fokus på anvendelsen af Naturens Lov i alle områder af uddannelse og sundhed – fuldstænding viden, ’frugten af al viden’ – oplysning – og perfekt sundhed for alle. Dette vil spontant frigøre administrationen for problemer, fordi alle problemer har deres grundlag i mangel på ordentlig uddannelse og i dårlig sundhed.

Med etablering af Maharishis Globale Administration gennem Naturens Lov, vil administation gennem den nationale lov i hvert land begynde at erfare en formindskelse af administrationens problemer, og regeringer, som anvender administration gennem Naturens Lov, vil begynde at opleve støtte fra Naturens Lov – vækst i værdigheden af deres suverænitet, selv-tilstrækkelighed og uovervindelighed.

Uddannelse af globale administratorer på Maharishis Universiteter for Management og Maharishi Vediske Universiteter er under udvikling, så regeringers administration gennem national lovgivning hæves til at være i overensstemmelse med Naturens Regering gennem den perfekte administration af Naturens Lov. Hver nation vil hæve sig over problemer, og hver regering vil opnå evnen til at opfylde sin faderlige rolle for hele befolkningen.

 

Transcendental Meditation

Transcendentale Meditation er en enkel, naturlig, uanstrængt procedure, hvorved sindet let og naturligt når tankens kilde. Denne tilstand af ro i sindet, Transcendental Bevidsthed, ren bevidsthed, selv-refererende bevidsthed, er kilden til alle kreative processer. Erfaringen af Transcendental Bevidsthed udvikler menneskets iboende kreative muligheder ved at løse op for ophobet stress og træthed gennem den dybe hvile, som opnås under udøvelsen. Denne erfaring opliver i bevidstheden kreativitet, dynamik, orden og organiserende kraft, som resulterer i øget effektiviet og succes i det daglige liv.

EEG koherænsen øges under udøvelse af Transcendental Meditations-teknikken. Dette er tegn på større orden i hjernens funktion. EEG koheræns forbindes med et højere niveau af kreatvitet, intelligens, moralsk handling, neuromuskular effektivitet og med erfaring af højere bevidsthedstilstande. Referencer: Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium 15 (1976): 237–247; Psychosomatic Medicine 46(3) (1984): 267–276; International Journal of Neuroscience 14 (1981): 147–151.

Maharishi effekten

Videnskabelig forskning har vist, at i byer over hele verden, hvor så lidt som 1 % af befolkningen praktiserer Transcendental Meditations-teknikken, er tendensen med øget kriminalitet vendt - et tegn på øget orden og harmoni.

Forskere har kaldt dette fænomen af øget koheræns i hele samfundets kollektive bevidsthed Maharishi Effekten, fordi det er virkeliggørelsen af Maharishis løfte til samfundet, som han gav i bevægelsens tidligste dage.

Maharishi Effekten fastslår det princip, at individuel bevidsthed har en indflydelse på kollektiv bevidsthed. Successen af Maharishis Globale Administration gennem Naturens Lov til at bringe fred til den enkelte har skabt grundlaget for et globalt forehavende til uanstrengt at skabe et ideelt samfund – Himmerige på Jord – hvor livet vil være karakteriseret af ideel udddannelse, fuldkommen sundhed, dynamisk udvikling og fred og harmoni i familien af nationer.

 

Fremkomsten af udbredningen af EEG kohærens under TM-Sidhi programmet er parallel med det neurofysiologiske princip om rekrutering, hvor flere og flere individuelle elementer bringes til simultant at udføre mere og mere vanskelige opgaver – flere og flere naturlove rekruteres spontant for at opfylde ønsker uden modstand. De udøvere af TM-Sidhi programmet med den højeste grad af etableret Transcendental Bevidsthed (bevidsthedens mest enkle form) havde den største grad af kohærens i hjernebølge funktionen målt med EEG, hvilket indikerer maksimal sind-krop koordination. Dette mest subtile plan i bevidstheden er et felt for alle muligheder forbundet med maximal kreativitet og erfaring af ’Siddhier’–teknikker til at producere en effekt i kroppen og omgivelserne alene ved hjælp af sindets intention, hvilket resulterer i en forbedret evne til at opfylde ens ønsker. Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme—Collected Papers, Volume 1 (1977): 102.


TM-Sidhi-Programmet

TM-Sidhi-Programmet er et videregående aspekt af Transcendental Meditation. Det træner den enkelte til at tænke og handle fra planet af Transcendental Bevidsthed, forbedrer markant koordinationen mellem sind og krop og udvikler evnen til at oplive naturens love, så de understøtter alle områder af livet og opfylder ens ønsker.

 

Den udvidede Maharishi Effekt

Med introduktionen af det mere avancerede TM-Sidhi-Program, inklusive Yogisk Flyvning i 1976 forventede man en mere kraftfuld effekt i den kollektive bevidsthed.

Det første større forsøg på denne forudsigelse fandt sted i 1978 under ’Maharishis globale ideelle samfunds-kampagne’ i 108 lande. Resultat: Kriminaliteten faldt overalt.

Dette globale forsøg viste en ny formel: At kvadratroden af 1 % af en befolkning, som sammen udøver Transcendental Meditation og TM-Sidhi-Programmet, morgen og aften, på samme sted, er tilstrækkeligt til at neutralisere negative tendenser og fremme positive tendenser i hele befolkningen.

 

Yogisk Flyvning

Yogisk Flyvning viser perfekt sind-krop koordination og sidestilles med maksimal koheræns, et tegn på maksimal orden og integration af hjernens funktion. Denne koheræns indikerer, at man handler fra Transcendental Bevidsthed, det forenede felt for naturens love, hvor den uendeligt organiserende kraft er levende.

Selv i de første stadier af Yogisk Flyvning, hvor kroppen løfter sig i en række korte hop, giver udøvelsen erfaringen af boblende lyksalighed for individet og skaber koheræns, positivitet og harmoni i omgivelserne.

 1. Som vi har nævnt, har den moderne teoretiske fysiks forenede kvante-felts teori fornyligt opdaget den forenede kilde til det forskelligartede univers, det forenede felt for alle naturens love, feltet for alle naturens love. Det forenede felt er den dynamiske oprindelse til de utallige naturlove, som styrer det gigantiske univers med perfekt orden.

 2. Enhver naturlov og ethvert aspekt af livet kan nu udtrykkes og blive erfaret med reference til naturens totale lovmæssighed.

 3. Under udøvelse af Yogisk Flyvning stimulerer det bevidste sind direkte dette fundamentale felt, hvorfra alle naturlovene styres, og opliver tyngdekraften.

 4. Det, at kroppen spontant hæver sig i luften mod tyngdekraften blot ved hjælp af en tankeimpuls, betyder, at sindet styrer tyngdekraften.

 5. At mestre tyngdekraften, naturens mest fundamentale og stærkeste kraft viser, hvordan det indviduelle sind opliver naturlovenes fuldstændinge lovmæssighed.

 

Den globale Maharishi effekt

Forskning har vist, at når grupper af enkeltpersoner praktiserer Yogisk Flyvning, og alle oplever en meget høj koheræns af hjernebølger, skaber de koheræns i den kollektive bevidsthed og fremkalder en forenende og integrerende effekt i samfundet. Dette resulterer i et fald i negative tendenser i hele samfundet, såsom kriminalitet, ulykker og sygdom – og en vækst i positive sociale, økonomiske og politiske tendenser. Videnskabelige undersøgelser over dette fænomen har vist, at en gruppe på mindst 8.000 Yogiske Flyvere kan skabe denne koherænsskabende effekt på globalt plan og skabe en mindskelse i voldelige og negative tendenser på verdensplan.

Den globale Maharishi effekt blev skabt af gruppeudøvelsen af 8.000 Yogiske Flyvere (8.000 er cirka kvadratroden af en procent af verdens befolkning) i løbet af tre store ’Verdensfreds-forsamlinger’ af to til tre ugers varighed afholdt i USA, Holland og Indien.

Hemmeligheden ved den globale Maharishi effekt er et fænomen kendt af fysikken som ’felt-effekten’, effekten af koheræns og positivitet, produceret fra feltet af uendelig samklang, det selvrefererende felt af mindst anslåethed af bevidstheden, feltet af Transcendental Bevidsthed, som er grundlaget for skabelsen, og som gennemtrænger alt liv overalt.

Enhver regering bør have en gruppe af Yogiske Flyvere – ’En gruppe for en regering’ i hovedstaden for at sikre succes for regeringen. Ved at etablere ’En gruppe for en regering’ vil den nationale bevidsthed komme på samme niveau som naturens regering, naturlovenes udviklende kraft, som administrerer alt i skabelsen med perfekt orden. Med naturlovenes støtte og vækst i positive tendenser og harmoni i det nationale liv, vil nationens problemer forsvinde, som mørke forsvinder, når det bliver lyst.

I perioden 1979-1986 oversteg antallet af deltagere i Transcendentale Meditation og TM-Sidhi program på Maharishi International University i USA gentagne gange det krævede antal til at skabe Maharishi-effekten for USA. I de pågældende måneder blev USAs handlinger mod Sovjetunionen mere positive som indikeret af en databanks tids-serie analyse. Når antallet af deltagere i TM-Sidhi programmet var på sit højeste forbedredes også Sovjetunionens handlinger mod USA. Reference: Proceedings of the American Statistical Association, Social Statistics Section (August 1990): 297–302.

 

Under Maharishis ‘verdensfreds project’ oktober-december 1978 rejste eksperter i Maharishis TM-Sidhi program til regionale områder af uro rundt omkring i verden for at demonstrere den evne gruppe-udøvelse af dette program har til at sprede en indflydelse af ro i områder med uro i Libanon, Iran, Rhodesia (nu Zimbabwe) og Nicaragua. I denne periode, sammenlignet med tiden før projektet viste en uafhængig databank en nedgang i fjendtlige handlinger og flere tilfælde af samarbejde i de områder og blandt de lande som var involveret i disse konflikter. Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme—Collected Papers, Volume 4 (1989): 2532–2548.

 

Kriminaliteten faldt signifikant i perioder, hvor antallet af deltagere i gruppeudøvelse af Transcendentale Meditation og TM-Sidhi program overgik kvadratroden af én procent af befolkningen i disse tre hovedstadsområder– Metro Manilla, Filippinerne (august 1984-Januar 1985), Washington, USA (oktober 1981-oktober 1983), Union Territory of Delhi, Indien (november 1980-marts 1981). ). Reference: The Journal of Mind and Behavior 8 (1987): 67–104; and 9 (1988): 457–486.

 

To undersøgelser som gjorde brug af tids serie analyse fandt significant reduktion i vold i USA og Canada i perioder, hvor antallet af deltagere i gruppeudøvelse af Maharishis TM-Sidhi program oversteg kvadratroden af én procent af befolkningen i Nordamerika. Reference: Social Indicators Research 22 (1990): 399–418; Dissertation Abstracts International 50(5) (1989): 2203B.

 

Denne undersøgelse viser at i tre forsøgsperioder hvor 7.000 eksperter (kvadratroden af én procent af verdens befolkning) udøvede Transcendentale Meditation og TM-Sidhi programmet, var der en signifikant reduktion af internationale konflikter og terrorisme. Reference: American Political Science Association (1989).

 

Under Maharishis Verdensfreds-projekt oktober – december 1978 viste en uafhænging databank reduktion i fjendtlige handlinger og mere samarbejde internationalt i sammenligning med udgangspunktet før projektet. Denne verdensomspændende effekt skyldes indflydelsen af grupper af TM-Sidhi eksperter på nøgleområder for internationale konflikter på det pågældende tidspunkt. Reference: Scientific Research on Maharishi’s Transcendental Meditation and TM-Sidhi Programme—Collected Papers, Volume 4 (1989): 2532–2548.

 

Indholdsfortegnelse:

Global News Home | Transcendental Meditation Home

© Maharishi Vedic Education Development Corporation—all rights reserved