1.

Livet er altid rettet mod mere og mere – mere succes og mere fuldbyrdelse.

Det er sindets naturlige tendens at bevæge sig mod større lykke.

Maharishi’s Transcendentale Meditation er den teknologi, som sikrer at alle bliver mere kreative, mere energiske og mere lykkelige i sig selv.

Transcendental Meditation er den teknologi, som udfolder hver enkelts indre Kreative Intelligens.


2.


I hver struktur og aktivitet i naturen – fra en plantes vækst til planeternes bevægelse – ser vi intelligens i funktion; vi ser, at livet vokser og udvikler sig på en systematisk og ordnet måde.

Når vi tager livets naturlige tendens til at vokse og gro i betragtning, burde livet ikke være en kamp; alligevel ser vi fortsat kamp og utilfredshed. Det er fordi, vi har manglet viden om dette grundlæggende område af intelligens og orden.


3.


Som enhver anden videnskab har Maharishi’s Vediske Videnskab, Videnskaben om Bevidsthed, to aspekter – praktisk (til at give erfaring) og teoretisk (til at give forståelse).

  • Maharishi’s Vediske Videnskab giver systematisk viden om området af ren Kreativ Intelligens – de fulde muligheder for viden og dets uendelige organiserende kraft – kilden til al viden, styrke og lyksalighed – naturlovenes fulde muligheder, som udvikler alle menneskers iboende kreative talent.

  • Transcendental Meditations-programmet (det praktiske aspekt af Maharishis Vediske Videnskab) giver direkte erfaring af området for ren Kreativ Intelligens og giver fuldstændig forståelse for dets natur, udvikling, rækkevidde og anvendelse.

4.

Al intelligens, som vi udfolder i vores liv, kommer fra vores tanker, og tanker kommer fra et eller andet sted dybt inde.

Vi kan lokalisere centret for Kreativ Intelligens i hver enkelt ved tankens kilde, udover det fineste aspekt af tænkning, ren bevidsthed, reservoiret af Kreativ Intelligens, et reservoir af uendelig intelligens, energi og kreativitet.

Ledende kvante-fysikere har identificeret Transcendental Bevidsthed som hjemstedet for alle naturens love – det forenede felt for alle naturlovene – som styrer universets velordnede udvikling.


5.


Succesfuld handling kræver en teknik til at opnå adgang til kilden for den Kreative Intelligens i os selv, så hver tankeimpuls kan blive beriget og understøttet, og hver handling blive fuldbyrdet.

Transcendental Meditation udfolder den selv-refererende intelligens’ kreative genialitet – hjemstedet for alle naturlovene – og vækker naturens love, så de understøtter alle tanker og al tale og handling. Støtte fra naturlovene øges i dagligdagen gennem regelmæssig udøvelse.


6.


Det travle, moderne menneske må vælge mellem at skære ned på sine ønsker eller øge evnen til at opfylde dem.

Det er naturligt at have ønsker i livet, og opfyldelse af ønsker leder til tilfredsstillelse og fremmer udviklingens trin.

Ved at kontakte tankens kilde, en tilstand af hvilende årvågenhed, fuldt årvågen bevidsthed – det forenede felt for alle naturens love – øger Transcendental Meditation evnen til at opfatte, vurdere, tænke og handle og dermed også evnen til at opfylde ønsker.


7.


Handlefærdighed betyder at være aktiv uden stress og anstrengelse – mindst handling, som fører til maximale resultater.

Ved at oplive intelligensens fulde muligheder – ren Kreativ Intelligens, Transcendental Bevidsthed – vil alle handlinger spontant og naturligt opnå støtte af naturlovenes uendeligt organiserende kraft.

Handlefærdighed betyder, at feltet af ren bevidsthed, ren Kreativ Intelligens – naturlovenes stille dynamik – er naturligt livlig i vores bevidsthed, så vi er i hvile selv under dynamisk aktivitet. Alle vores handlinger modtager støtte fra naturlovenes uendeligt oragniserende kraft

Da Transcendental Meditation er en systematisk procedure til at erfare finere stadier af tanken og systematisk at nå tankens kilde, ren bevidsthed, er denne procedure vejen til at opnå handlefærdighed.


8.


For at handlingen kan være kraftfuld, er det nødvendigt, at tænkningen er kraftfuld. Et stærkt fundament er nødvendigt for en stærk konstruktion.

Ligesom et træ er stærkest ved dets rødder, således er tanken også mere kraftfuld ved dens kilde. Ved at kontakte tankens kilde under Transcendental Meditation, bliver tanken mere kraftfuld, hvilket resulterer i mere berigende aktivitet.

Ligesom vi vander træets rod for at nære alle træets aspekter – dets grene, blade, blomster og frugt – er det, at vi tager dyb hvile grundlaget for dynamsik, successrig aktivitet i alle områder af livet.


9.


Transcendental Meditation er teknikken til at gøre mindre og opnå mere.

Ligesom en pil, som trækkes tilbage på buen for at få maximal kraft for at nå målet, tager Transcendental Meditation bevidstheden til tankens kilde, området for ren Kreativ Intelligens, hvorfra hver tanke er mest kraftfuld og præcis, og bedst istand til at nå det ønskede mål.


10.


Psykologer siger, at mennesket generelt kun bruger en lille det af sindet – kun 5-10 %. Det forklarer, hvorfor livet ikke leves i sit fulde potentiale.

Transcendental Meditation udvikler det fulde mentale potentiale på en naturlig måde.


11.


Et menneske kendes på måden, hans sind fungerer. Den klarhed i bevidstheden, som udvikles gennem Transcendental Meditation, er vigtig for alle, uanset deres interesseområde eller profession.

Over 600 videnskabelige forskningsresultater udført på 215 universiteter og forsknings institutioner i 30 lande dokumenterer udvikling af det mentale potentiale, vækst i Kreativ Intelligens og en forøget livskvalitet ved to gange om dagen at udøve Transcendental Meditation.

Videnskabelig forskning har også vist, at udøvere af Transcendental Meditation har adgang til hjernens reservelager – den kreative intelligens’ fulde potentiale, hvor hjernen fungerer på en holistisk måde og understøtter de specifikke områder af hjernen, der er involveret i sanseoplevelser, hørelse, følesans, syn, smag, lugt og de tilsvarende handlinger.

Det betyder, at efterhånden som udøvelsen skrider frem, kommer det individuelle sind på en spontan måde mere og mere i overensstemmelse med det kosmiske sind, og alle tanker, al tale og handling har støtte af naturlovenes uendeligt organiserende kraft.

Hjernefunktionens helhedsbetonede værdi udvikles, når vi veksler mellem dyb hvile i Transcendental Meditation og dynamisk aktivitet.


12.


Der er syv bevidsthedstilstande: vågenbevidsthed, drømmebevidsthed, søvnbevidsthed, Transcendental Bevidsthed, Kosmisk Bevidsthed, Gudsbevidsthed og Enhedsbevidsthed. Viden er forskellig i forskellige bevidsthedstilstande. Ved at erfare den fjerde bevidsthedtilstand, Transcendental Bevidsthed, gennem Transcendental Meditation, udfoldes højere bevidsthedstilstande indtil oplysning – Enhedsbevidsthed – bevidsthedens fulde opvågnen, hvor hele ens kreative potentiale støtter succes i alle livets aspekter.

 

En metaanalyse, dvs. den foretrukne videnskabelige procedure for at kunne drage definitive konklusioner ud fra en stor mængde undersøgelsesmateriale, viste at Transcendental Meditation producerede en betydelig stigning i den grundlæggende hudmodstand i sammenligning med hvile med lukkede øjne. Det indikerer dybtgående afslappelse. Dyb hvile og afslappelse blev også indikeret af et større fald i åndedrættets hastighed og niveauet af plasma laktat sammenlignet med almindelig hvile. Disse fysiologiske ændringer sker spontant når sindet uden anstrengelse når tilstanden af hvilende årvågenhed, ren bevidsthed. Reference: Physiological differences between Transcendental Meditation and rest, American Psychologist 42: 879 881, 1987.

 

EEG koheræns øges under udøvelse af Transcendental Meditation. Dette indikerer en større grad af orden i hjernens funktion. EEG koheræns kan forbindes med et højere niveau af kreativitet, intelligens, moralsk dømmekraft, neuromuskulær effektivitet og erfaring af højere bevidsthedstilstande. Referencer: Proceedings of the San Diego Biomedical Symposium 15 (1976): 237–247; Psychosomatic Medicine 46(3) (1984): 267–276; International Journal of Neuroscience 14 (1981): 147–151.

 

Dette studie brugte Torrance testen i kreativ tænkning til at måle figurativ og verbal kreativitet i en kontrol gruppe og i en gruppe som derefter lærte Transcendental Meditations teknikken. I den efterfølgende test 5 måneder senere scorede Transcendental Meditations gruppen betydeligt højere i figurativ originalitet og figurativ fleksibilitet og i verbale talefærdigheder. Reference: The TM technique and creativity: A longitudinal study of Cornell University undergraduates, Journal of Creative Behavior 13: 169-190, 1979. Reference II: A psychological investigation into the source of the effect of the Transcendental Meditation technique, (Ph.D. dissertation, York University) Dissertations Abstracts International 38, 7-B: 3372 3373, 1978.

 

Studerende der blev instrueret i Transcendental Meditation viste signifikante forbedringer i deres præstationer over en 2 ugers periode i en test der målte perception og korttids-hukommelse og involverede identifikation af kendte bogstavs-sekvenser præsenteret hurtigt. De blev sammenlignet med forsøgspersoner der blev tilfældigt udvalgt til en rutine med hvile med lukkede øjne to gange dagligt, og med forsøgspersoner der ikke ændrede deres daglige rutine. Reference: Meditation and flexibility of visual perception and verbal problem solving, Memory and Cognition 10: 207 215, 1982.

(Dette er blot nogle få af de utallige videnskabelige forskningsresultater
over Transcendentale Meditations Program)

Indholdsfortegnelse:


Global News Home | Transcendental Meditation Home

© Maharishi Vedic Education Development Corporation—all rights reserved